Tuesday, May 12, 2015

Full Moon Festival Phoenix Pop Stars by Alex Paula Traci Fry

when the Moon is full in August,
it's time to celebrate Harvest Moon and have a family reunion,
that's when Chinese CCTV 1 hosts a gala in Beijing,
which is full of music, tradition, opera, and space dances.
.
Look at Zhe Zhang, Shenglan Meng, Jian Lu, Bingbing Fan, Jiahong Phya, Dawei Wu,
watch the excellent introduction of Xun Zhou, Amin Mao, Liyuan Peng, Jintao Hu, Jing Luo,
Qing Dong, Ying Na, Wei Wei, Xin Peng, Caifeng Tian, Zhiyi Zhang, Peng Li, Jing Wang,
Yan Gao, Bing Han, Lei Zhang, Hongjun Han, Jie Luo, Hongjian Gao, Ming Yao, Peichen Hou,
We believe that Feng Huang Chuan Qi, Chi Jing, or Ding Ding is a classical queen,
Shui Mu Nian Hua musical stars are powerful kings,
not to mention some famous singers such as Teresa Deng, Zhenxiao Gong, Alan Tan, Qi Qin,
Qun Niu, Timi Zhu, Lan Ma, Qiong Wu, Qiong Yao, Gong Feng, Ji Ma, who are popular
as XiangSheng comedy or Huangmei opera figures...
.
music has common ground
when it appears delightful and fulfilling as a song,
while we think of Marywood, Saint Louis, Nashville,  Memphis, Little Rock, Topeka, or San Macs,
Adding Ni Chun, Kun Jiang, Xiaoming Huang, Mi Yang, Hanlin Going, Benshan Zhao,
Yansheng Bai, shalamar Pipen, Vanoy Fitch, Mort Garfield, Arrowhead Sherwood, Casa Edsall,
Xiao Ya, Devin Lea, Alison Schmidt, Kim-Reed-Campbell, Sam Liccardo, Sergey Brin,
the show lasts two hours long,
colorful joy rocks Silicon, Chinatown, San Diego, Houston, Meichou, Hefei, and Honh Kong.